Luigi

Luigi Fortino

 

Anna

Anna Chuchkova

 

Fabio

Fabio Sonnoli

 

Valentin

Valentin Jmurov

 

Gavino

Gavino Gasagrande

 

Marco

Marco Tongiani

 

Rita

Rita Paciello

 

Zio

Zio Mondino

 

Maurizio

Maurizio

 

Josef

Josef

 

Melvin

Melvin

 

Gavino

Gavino Gasagrande con Josef